Z A K LJ U Č A K o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora – OIK