R J E Š E NJ E o imenovanju biračkog odbora za parlamentarne izbore